PRIVACYBELEID

Wij zijn begaan met uw privacy en willen volkomen transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. Wij verbinden ons ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Wanneer VERMEERSCH DE PAEP advocaten uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, handelt het als verwerkingsverantwoordelijke. VERMEERSCH DE PAEP BVBA is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10/21, KBO 0473.838.268.

Dit Privacybeleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen. Mogelijks zijn naast dit algemeen Privacybeleid ook specifieke richtlijnen van toepassing.

Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden dit Privacybeleid te wijzigen.

Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u ons contacteert voor juridisch advies of andere soorten diensten. Dit betreft onder meer de volgende persoonsgegevens:

Naam

Functietitel

Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Btw-nummer

Informatie betreffende aanwezigheid op events, inclusief eventfoto’s

Sollicitatieformulieren

Documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart)

Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft.

U kunt onze website raadplegen zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u ons echter niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren of dat de website niet goed functioneert.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

Verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies

Verwerken van uw verzoek om inlichtingen

Verstrekken van andere diensten door u gevraagd

Toegang verlenen tot online tools die door ons ontwikkeld zijn

Toesturen van onze nieuwsbrief of informatie

Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen

Verbeteren van onze diensten en beheren van de inhoud van onze website

Analyseren van het websiteverkeer

Verwerken van uw sollicitatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en VERMEERSCH DE PAEP Advocaten, (ii) voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden de gegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan bijgehouden, met uitzondering van sollicitatieformulieren die niet langer dan twee jaar na de sluitingsdatum van de vacature bijgehouden worden

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen.

Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bv. in de strijd tegen het witwassen van geld.

Uw persoonsgegevens  worden niet  buiten de EER over gedragen.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door VERMEERSCH DE PAEP beheerd worden. VERMEERSCH DE PAEP is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

Uw rechten

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen

Uw persoonsgegevens te verbeteren

Het wissen van persoonsgegevens te vragen

Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)

Uw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief)

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan VERMEERSCH DE PAEP advocaten via e-mail aan secretariaat@vermeerschdepaep.be Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

VERMEERSCH DE PAEP advocaten zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Contactpersoon

Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit Privacybeleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar secretariaat@vermeerschdepaep.be.

Het is mogelijk dat onze website u doorverwijst naar andere sites via een aanklikbare link. Mogelijk maakt de website waarnaar u verwezen wordt, ook gebruik van cookies. VERMEERSCH DE PAEP raadt u aan het privacybeleid en het cookiebeleid te raadplegen, vermeld op de website van de betreffende organisatie.

Contactpersoon

Als u vragen hebt in verband met dit beleid, gelieve ons dan te contacteren via secretariaat@vermeerschdepaep.be.